Welcome to ALUMNI - Faculty of Medicine - Univercity of Crete!
Welcome to ALUMNI - Faculty of Medicine - Univercity of Crete! Welcome to ALUMNI - Faculty of Medicine - Univercity of Crete! Welcome to ALUMNI - Faculty of Medicine - Univercity of Crete! Welcome to ALUMNI - Faculty of Medicine - Univercity of Crete! Welcome to ALUMNI - Faculty of Medicine - Univercity of Crete!

MENU
Αρχική Σελίδα
Καταστατικό

GALLERY I
Φωτογράφία: Γ. Σαββάκης - (Το Τμήμα Ιατρικής Π.Κ.)
Φωτογράφία: Γ. Σαββάκης - (Το Τμήμα Ιατρικής Π.Κ.)

SearchΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ (2η)
( Σελίδα 2η )
Άρθρο 10ο : EΠITPOΠH EΛEΓXOY
1. Η Επιτροπή Ελέγχου (Ε.Ε.), η οποία απαρτίζεται μόνο από μέλη του συλλόγου (τακτικά, που έχουν τακτοποιήσει τις συνδρομές τους, επίτιμα ή τους ευεργέτες) και αποτελείται από 3 τακτικά και 1 αναπληρωματικό μέλος που εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση κατά τη σύγκλησή της για την εκλογή του Δ.Σ. Η θητεία της είναι επίσης διετής.
2. Η Ε.Ε. συνέρχεται μέσα σε 10 μέρες από την εκλογή της για την εκλογή μεταξύ των μελών της και με μυστική ψηφοφορία του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και του Γραμματέα. Πρόεδρος ορίζεται αυτός που πήρε τους περισσότερους ψήφους.
3. Η Ε.Ε. ελέγχει κάθε χρόνο την οικονομική διαχείριση του συλλόγου, τα έσοδα που πραγματοποιήθηκαν και τις δαπάνες που έγιναν, εξετάζει τα βιβλία και κάθε έγγραφο του συλλόγου και συντάσσει σχετική έκθεση της οικονομικής κατάστασης του συλλόγου που διαβάζεται στη Γενική Συνέλευση.
4. Το Δ.Σ. και ο Ταμίας υποχρεούνται να διευκολύνουν την Ε.Ε. στο έργο της, θέτοντας στη διάθεσή της οποιοδήποτε στοιχείο ζητήσει.

Άρθρο 11ο : EΦOPEYTIKH EΠITPOΠH - APXAIPEΣIEΣ
1. Στην τακτική Γ.Σ. που εκλέγει το Δ.Σ. και την Ε.Ε., αφού ο Πρόεδρος διαπιστώσει ότι υπάρχει απαρτία, εκλέγεται Εφορευτική Επιτροπή από τρία μέλη με φανερή ψηφοφορία. Υποψήφιος του Δ.Σ. ή της Ε.Ε. δεν μπορεί να συμμετέχει στην Εφορευτική Επιτροπή. Η Εφορευτική Επιτροπή αναλαμβάνει τα καθήκοντά της αμέσως μετά την εκλογή της. Οι αιτήσεις και οι προτάσεις των υποψηφίων υποβάλλονται στην Εφορευτική Επιτροπή, η οποία, αφού διαπιστώσει πως υπάρχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις εκλογιμότητας, προβαίνει στην ανακήρυξη των υποψηφίων. Ο χρόνος διάρκειας της ψηφοφορίας καθορίζεται με ανακοίνωση της Εφορευτικής Επιτροπής.
2. Η εκλογή του Δ.Σ. και της Ε.Ε. γίνεται με μυστική ψηφοφορία, το δε ψηφοδέλτιο περιλαμβάνει με αλφαβητική σειρά τα ονόματα των υποψηφίων και για το Δ.Σ. και για την Ε.Ε. Κάθε ψηφοφόρος ψηφίζει επτά (7) το πολύ υποψήφιους για το Δ.Σ. και μέχρι τρεις (3) για την Ε.Ε. και παραδίδει σφραγισμένο το φάκελο στον Πρόεδρο της Εφορευτικής Επιτροπής που τον μονογράφει και μετά τον ρίχνει ο ίδιος στην κάλπη.
3. Η Εφορευτική Επιτροπή μετά το τέλος της ψηφοφορίας συντάσσει το πρακτικό αρχαιρεσιών για την διαλογή των ψήφων, τον αριθμό των μελών που ψήφισαν, τον αριθμό των εγκύρων, λευκών και ακύρων ψηφοδελτίων, την ανακήρυξη των υποψηφίων που πλειοψήφισαν και εκλέχτηκαν ως μέλη του Δ.Σ. και της Ε.Ε., και καθορίζει τη σειρά των επιλαχόντων.
4. Από τους υποψήφιους για το ΔΣ εκλέγονται ως τακτικά μέλη του οι επτά (7) πρώτοι, και ως αναπληρωματικά οι επόμενοι δύο (2). Από τους υποψηφίους της Ε.Ε εκλέγονται ως τακτικά μέλη της οι τρεις (3) πρώτοι και ως αναπληρωματικό ο ένας (1) επόμενος. Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση.

KEΦAΛAIO Δ΄
Πόροι

Άρθρο 12ο:
1. Πόροι του συλλόγου είναι
α) το δικαίωμα εγγραφής, η ετήσια συνδρομή και άλλες έκτακτες εισφορές,
β) τα έσοδα από εράνους, διαγωνισμούς, λαχεία, παραστάσεις, ψυχαγωγικές και άλλες εκδηλώσεις του συλλόγου,
γ) κάθε δωρεά, κληρονομιές και κληροδοσίες,
δ) κάθε ενίσχυση και επιχορήγηση από το Κράτος, τους ΟΤΑ, και άλλα νομικά πρόσωπα.
2. Αποκλείονται δωρεές ή άλλες χαριστικές πράξεις που θέτουν όρους δεσμευτικούς και αντίθετους προς τους σκοπούς του συλλόγου.
 

KEΦAΛAIO E΄
Έμβλημα και Σφραγίδα

Άρθρο 13ο: EMBΛHMA
Το έμβλημα του συλλόγου απαρτίζεται από τον συνδυασμό των σημάτων: 1) κέρας της Kνωσού, 2) έμβλημα της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης (αρχαίο κέρμα με την προσωπογραφία του Ιπποκράτη),


Άρθρο 14ο: ΣΦPAΓIΔA
Η επίσημη σφραγίδα του συλλόγου αναγράφει περιμετρικά την επωνυμία του συλλόγου και το χρόνο ίδρυσής του, και στο κέντρο εικονίζει το έμβλημα του συλλόγου.

KEΦAΛAIO ΣT΄
Tελικές Διατάξεις

Άρθρο 15ο:
Ο σύλλογος απαγορεύεται να έχει καμιά ανάμιξη σε κάθε εκδήλωση κομματικού περιεχομένου.

Άρθρο 16ο:
1. Σε περίπτωση διάλυσης του συλλόγου η περιουσία του περιέρχεται στο Πανεπιστήμιο Κρήτης
2. Κάθε θέμα που δεν προβλέπεται από το καταστατικό ρυθμίζεται από τον νόμο και τις σχετικές διατάξεις του Α.Κ. για τα σωματεία.

Άρθρο 17ο:
1. Το καταστατικό αυτό που αποτελείται από 17 άρθρα εγκρίθηκε κατ’ άρθρο και στο σύνολό του και υπογράφηκε σήμερα την 12.3.2001 από τα ιδρυτικά μέλη του συλλόγου, και θα ισχύσει από την έκδοση της απόφασης που θα το εγκρίνει και από την εγγραφή του στο βιβλίο σωματείων του Πρωτοδικείου Ηρακλείου.
2. Μέχρι την έγκριση αυτή ο σύλλογος θα διοικείται από προσωρινή διοικούσα επιτροπή που αποτελείται από πέντε μέλη από τους ιδρυτές του, και η οποία θα ενεργήσει τα νόμιμα για την αναγνώριση του συλλόγου και θα συγκαλέσει Γενική Συνέλευση, μέσα σε 4 μήνες από την έγκριση του καταστατικού και την εγγραφή του συλλόγου στο βιβλίο σωματείων του Πρωτοδικείου Ηρακλείου, με σκοπό την εκλογή του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου.


Επιστρέψτε στην 1 σελίδα του καταστατικού ...

Copyright © by ALUMNI - Faculty of Medicine - Univercity of Crete All Right Reserved.

Published on: 2006-02-22 (1319 reads)

[ Go Back ]| Homepage | Alumni Members | About Us | Contact |