Welcome to ALUMNI - Faculty of Medicine - Univercity of Crete!
Welcome to ALUMNI - Faculty of Medicine - Univercity of Crete! Welcome to ALUMNI - Faculty of Medicine - Univercity of Crete! Welcome to ALUMNI - Faculty of Medicine - Univercity of Crete! Welcome to ALUMNI - Faculty of Medicine - Univercity of Crete! Welcome to ALUMNI - Faculty of Medicine - Univercity of Crete!

MENU
Αρχική Σελίδα
Καταστατικό

GALLERY I
Φωτογράφία: Γ. Σαββάκης - (Το Τμήμα Ιατρικής Π.Κ.)
Φωτογράφία: Γ. Σαββάκης - (Το Τμήμα Ιατρικής Π.Κ.)

SearchΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ (1η)
( Σελίδα 1η )KATAΣTATIKO
TOY ΣΩMATEIOY ME THN EΠΩNYMIA

ΣYΛΛOΓOΣ AΠOΦOITΩN
IATPIKHΣ ΣXOΛHΣ ΠANEΠIΣTHMIOY KPHTHΣ

Ιδρύθηκε με την υπ’ αριθμ. 356/1920/443/2001 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου


KEΦAΛAIO A΄
Ίδρυση - Eπωνυμία - Έδρα - Σκοπός

Άρθρο 1ο : ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ
1. Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ».
2. Έδρα του συλλόγου ορίζεται το Ηράκλειο Κρήτης.

Άρθρο 2ο : ΣKOΠOΣ
Σκοποί του συλλόγου είναι :
α) η επιστημονική συζήτηση, αναζήτηση, έρευνα και εκπαίδευση, προς τα μέλη
β) η οργάνωση επιστημονικών συνεδρίων, ημερίδων και πάσης φύσεως διοργανώσεων με στόχο την αφύπνιση του επιστημονικού διαλόγου, και την προώθηση της ιατρικής έρευνας και συνεχιζόμενης εκπαίδευσης
γ) η ιατρική ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας ή διαφόρων κοινωνικών ομάδων ή ομάδων υψηλού κινδύνου
δ) η συμμετοχή σε πάσης φύσεως επιστημονικά συνέδρια ή άλλες διοργανώσεις εντός και εκτός Ελλάδος
ε) η συμμετοχή σε άλλους συλλόγους ή οργανώσεις με κοινούς στόχους εντός και εκτός Ελλάδος
στ) η υποστήριξη μιας επαγγελματικής συνεργασίας μεταξύ των μελών με κάθε πρόσφορο μέσο, με στόχο τη διασφάλιση ενός υγιούς συναγωνισμού μεταξύ τους
ζ) η διασφάλιση μιας οικονομικής – υλικοτεχνικής – νομικής – ασφαλιστικής και συνδικαλιστικής υποστήριξης των μελών της
η) η διατήρηση ισχυρών και ουσιαστικών επιστημονικών δεσμών με το Πανεπιστήμιο Κρήτης και η συστράτευσή του και υποστήριξή του στους στόχους του
θ) η προβολή του Πανεπιστημίου Κρήτης στην Ελλάδα και το εξωτερικό.


KEΦAΛAIO B΄
Mέλη

Άρθρο 3ο : MEΛH
Τα μέλη του συλλόγου διακρίνονται σε τακτικά, επίτιμα και σε ευεργέτες :
α) ως ΤΑΚΤΙΚΟ μέλος του συλλόγου γράφεται με αίτησή του κάθε απόφοιτος της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης -από της ιδρύσεώς του κι εφεξής. Το τακτικό μέλος μπορεί να είναι Έλληνας ή αλλοδαπός.
β) το ΕΠΙΤΙΜΟ μέλος ανακηρύσσεται από τη Γενική Συνέλευση, ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, λόγω του κύρους του ή της δράσης του ή της συνεισφοράς του στο σύλλογο. Μπορεί να είναι Έλληνας ή αλλοδαπός και απαλλάσσεται από την υποχρέωση να καταβάλλει το αντίτιμο εγγραφής και την ετήσια συνδρομή.
γ) ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ ανακηρύσσονται από τη Γενική Συνέλευση, ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου εκείνοι οι Έλληνες ή αλλοδαποί, που εισέφεραν ποσά ή δώρισαν πράγματα αξίας άνω των 300.000 δραχμών (880,41 Ευρώ).

Άρθρο 4ο : ΔIKAIΩMATA KAI YΠOXPEΩΣEIΣ MEΛΩN
1. Κάθε μέλος του συλλόγου έχει δικαίωμα να ψηφίζει και να ψηφίζεται, να παίρνει μέρος στις Γενικές Συνελεύσεις και να εκφράζει ελεύθερα την γνώμη του.
2. Κάθε μέλος έχει υποχρέωση να πληρώνει τη συνδρομή του και να συμμετέχει στις εργασίες και δραστηριότητες του συλλόγου με σκοπό την πραγμάτωση των σκοπών του.
3. Το δικαίωμα εγγραφής του τακτικού μέλους καθορίζεται σε δύο χιλιάδες (2.000) δρχ. ή 5,87 Ευρώ και η ετήσια συνδρομή σε πέντε χιλιάδες (5.000) δρχ. ή 14.67 Ευρώ. Από την εισαγωγή του Ευρώ ως επίσημου νομίσματος στην Ελλάδα το δικαίωμα εγγραφής αναπροσαρμόζεται αυτομάτως στα έξι (6) Ευρώ και η ετήσια συνδρομή στα δεκαπέντε (15) Ευρώ. Οι τιμές αυτές μπορούν να αλλάξουν με απόφαση της γενικής συνέλευσης που θα ληφθεί με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων.

Άρθρο 5ο : ΔIAΓPAΦH MEΛOYΣ
Κάθε μέλος που δεν συμμορφώνεται στις διατάξεις του καταστατικού ή αντιστρατεύεται στους σκοπούς και τις επιδιώξεις του συλλόγου ή αρνείται να προσφέρει τις υπηρεσίες που του αναθέτουν ή η συμπεριφορά του είναι ασυμβίβαστη με τα συμφέροντα του συλλόγου ή εκθέτει ο σύλλογος, διαγράφεται με απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης και μετά από πρόταση του Δ.Σ., αφού πρώτα δοθεί στο μέλος η ευκαιρία να απολογηθεί προφορικά ή έγγραφα, μετά από έγγραφη πρόσκληση τουλάχιστον είκοσι ημερών πριν από τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης.


KEΦAΛAIO Γ΄
Όργανα

Άρθρο 6ο : H ΓENIKH ΣYNEΛEYΣH
1. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο και κυρίαρχο όργανο του συλλόγου. Η Γ.Σ. μπορεί να ανακαλέσει την εμπιστοσύνη της προς το Δ.Σ. πριν από τη λήξη της θητείας του, να συμπληρώνει την ημερήσια διάταξη, να την τροποποιεί, και γενικά να παίρνει κάθε μέτρο που αποβλέπει στην καλύτερη και αποτελεσματική εκπλήρωση των σκοπών του συλλόγου.
2. Η τακτική Γ.Σ. των μελών του συλλόγου συνέρχεται το Μάϊο κάθε έτους, μετά από πρόσκληση του Δ.Σ., η οποία καθορίζει τον τόπο, τον χρόνο και τα θέματα της συζήτησης. Τα μέλη ειδοποιούνται με γραπτή ανακοίνωση που τοιχοκολλείται σε πολλά και εμφανή σημεία στα διάφορα κτίρια του Πανεπιστημίου Κρήτης ή/και στα δημόσια νοσοκομεία επτά (7) ημέρες πριν την καθιερωμένη ημερομηνία.
3. Στη Γενική Συνέλευση συμμετέχουν όλα τα τακτικά μέλη που έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις, τα επίτιμα μέλη και οι ευεργέτες. Συμμετέχουν επίσης χωρίς δικαίωμα ψήφου άλλοι φίλοι, μόνο κατόπιν εγκρίσεως της Γ.Σ.
4. Η Γ.Σ. συνέρχεται έκτακτα μετά από απόφαση του Δ.Σ. ή έγγραφη αίτηση του ενός δεκάτου (1/10) των μελών.
5. Το Δ.Σ. καταρτίζει την ημερήσια διάταξη των εργασιών της Γ.Σ., στην οποία περιλαμβάνεται κάθε θέμα συζήτησης. Στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνεται υποχρεωτικά και κάθε θέμα εάν αυτό ζητηθεί με έγγραφη αίτηση δέκα μελών.
6. Οι αποφάσεις της Γ.Σ. παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των μελών που παρευρίσκονται. Η ψηφοφορία είναι φανερή, κατ’εξαίρεση δε είναι μυστική για την εγγραφή ή διαγραφή μέλους και για τις αρχαιρεσίες, ή εφόσον ζητηθεί από τα 2/3 τουλάχιστον των παρόντων μελών.
7. Για να αποφασιστεί η τροποποίηση του καταστατικού ή η διάλυση του συλλόγου χρειάζεται παρουσία των μισών τουλάχιστον μελών και πλειοψηφία των τριών τετάρτων των παρόντων.
8. Η Γ.Σ. χαράσσει τις γενικές κατευθύνσεις για την πραγματοποίηση των σκοπών του συλλόγου, εγκρίνει τον ισολογισμό, ψηφίζει τον προϋπολογισμό κάθε χρόνου, δίδει γενικές κατευθύνσεις προς το Δ.Σ., τροποποιεί το ποσό της εγγραφής και της συνδρομής των μελών, ανακηρύσσει τα επίτιμα μέλη, τους ευεργέτες του συλλόγου, και γενικά αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά ο σύλλογος.
9. Στην τακτική Γ.Σ. κάθε χρόνου λογοδοτεί το Δ.Σ. για τα πεπραγμένα της προηγούμενης χρονιάς, διαβάζεται η έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου, και εγκρίνεται ο προϋπολογισμός.
10. Αποκλείονται από τη Γ.Σ. όσα από τα τακτικά μέλη καθυστερούν συνδρομές, αν δεν τις εξοφλήσουν μέχρι και την ίδια ημέρα της Γ.Σ. (πριν την έναρξη των εργασιών της Γ.Σ.)

Άρθρο 7ο : TO ΔIOIKHTIKO ΣYMBOYΛIO
1. Ο σύλλογος διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο απαρτίζεται μόνο από μέλη του συλλόγου (τακτικά, που έχουν τακτοποιήσει τις συνδρομές τους, επίτιμα ή τους ευεργέτες) και εκλέγεται με μυστική ψηφοφορία από τη Γενική Συνέλευση και αποτελείται από επτά (7) τακτικά μέλη και δύο (2) αναπληρωματικά. Η θητεία του Δ.Σ. είναι διετής.
2. Σε διάστημα τουλάχιστον 10 ημερών από την εκλογή του, το Δ.Σ. συγκαλείται με επιμέλεια του συμβούλου που πλειοψήφισε και συγκροτείται σε σώμα, και εκλέγει με μυστική ψηφοφορία τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γραμματέα, τον Ταμία και τους αναπληρωτές του ταμία και του γραμματέα. Στην ίδια συνεδρίαση ή οποτεδήποτε άλλοτε, το ΔΣ μπορεί να αναθέτει επιπρόσθετα ειδικές αρμοδιότητες σε κάποιο από τα μέλη του, ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες του συλλόγου.
3. Τα μέλη του Δ.Σ. είναι υπεύθυνα για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που προέρχονται από το καταστατικό και τις αποφάσεις των Γ.Σ. Δεν ευθύνονται για αποφάσεις που ελήφθησαν σε συνεδρίαση, στην οποία δεν παραστάθηκαν ή διαφώνησαν, εφόσον η διαφωνία αυτή είναι βεβαιωμένη από τα πρακτικά του Συμβουλίου.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει μια φορά το τρίμηνο μετά από πρόσκληση του Προέδρου του ή του νόμιμου αναπληρωτή του, έκτακτα δε μετά από αίτηση τριών τουλάχιστον μελών του. Για να υπάρχει απαρτία στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. πρέπει να παρευρίσκονται το λιγότερο τέσσερα από τα μέλη του και οι αποφάσεις παίρνονται με πλειοψηφία των μελών που παρευρίσκονται. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Για την εγγραφή μέλους και γενικά για θέματα που αφορούν πρόσωπα οι αποφάσεις του Δ.Σ. παίρνονται με μυστική ψηφοφορία και απόλυτη πλειοψηφία.
5. Το μέλος του Δ.Σ. που θα παραιτηθεί ή θα απουσιάσει σε τρεις συνεχόμενες συνεδριάσεις χάνει το αξίωμά του, τη θέση του δε παίρνει ο πρώτος στη σειρά αναπληρωματικός σύμβουλος.
6. Το Δ.Σ. ενεργεί άμεσα για την εκτέλεση των αποφάσεων της Γ.Σ., αποφασίζει για όλα τα ζητήματα που ενδιαφέρουν το σύλλογο, μεριμνά για να βρεθούν οι απαραίτητοι χώροι για τις εκδηλώσεις που οργανώνει ο σύλλογος, διαχειρίζεται την περιουσία του συλλόγου, προπαρασκευάζει τις εργασίες της Γ.Σ., συντάσσει τον προϋπολογισμό, εγκρίνει τις δαπάνες, συγκαλεί τις Γ.Σ., υπογράφει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ., και γενικά παίρνει κάθε μέτρο που αποβλέπει στην κανονική λειτουργία του συλλόγου.
7. Το Δ.Σ. μπορεί, για την καλύτερη εκτέλεση του έργου του συλλόγου να συστήνει διάφορες επιτροπές από μέλη του συλλόγου, αναθέτοντάς τους κάποιον ειδικό τομέα δραστηριότητας και ορίζοντας πρόεδρο σε αυτές.


Άρθρο 8ο : KAΘHKONTA MEΛΩN TOY ΔIOIKHTIKOY ΣYMBOYΛIOY
1. Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί το σύλλογο σε κάθε δικαστική ή διοικητική αρχή, προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και της Γ.Σ., υπογράφει με τον Γραμματέα τα πρακτικά συνεδριάσεων του Δ.Σ. και όλα τα έγγραφα και τα εντάλματα πληρωμών. Φροντίζει μαζί με τα άλλα μέλη του Δ.Σ. για τη δημοσιογραφική προβολή των δραστηριοτήτων του συλλόγου, τυχόν ραδιοφωνικές ή τηλεοπτικές εμφανίσεις και για τις επαφές του συλλόγου με αντίστοιχες οργανώσεις του εξωτερικού, και γενικά ενεργεί κάθε πράξη που επιβάλλεται από το καταστατικό για την πραγματοποίηση των σκοπών του συλλόγου.
2. Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει και έχει όλες τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντά του.
3. Ο Γραμματέας διευθύνει τα γραφεία του συλλόγου και είναι υπεύθυνος για την κανονική διεξαγωγή της αλληλογραφίας, διατηρεί το βιβλίο μητρώων και μελών, τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ., την σφραγίδα του συλλόγου, φροντίζει για τις δημοσιεύσεις και τις εκδόσεις του συλλόγου και υπογράφει με τον Πρόεδρο τα εντάλματα πληρωμών και με τον Ταμία τα γραμμάτια εισπράξεων.
4. Ο Ταμίας διαχειρίζεται τα οικονομικά του συλλόγου μέσα στα πλαίσια των αποφάσεων των Γ.Σ., του Δ.Σ. και του καταστατικού, ενεργεί τις εισπράξεις, πληρωμές, καταθέσεις, αναλήψεις, τηρεί τα λογιστικά βιβλία και το βιβλίο περιουσίας του συλλόγου, και ενδιαφέρεται για την ομαλή διαχείριση της περιουσίας του συλλόγου. Ενημερώνει το Δ.Σ. τακτικά για την περιουσιακή κατάσταση του συλλόγου και δεν μπορεί να κρατεί στα χέρια του πάνω από 100.000 δρχ. (293,47 Ευρώ) σε μετρητά περισσότερο από 7 ημέρες. Το υπόλοιπο ποσό θα καταθέτει σε Τράπεζα ή στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο σε ειδικό λογαριασμό με απόφαση του Δ.Σ. Συντάσσει τον προϋπολογισμό του συλλόγου και προτείνει στο Δ.Σ. για την κανονική είσπραξη ή αύξηση των πόρων του συλλόγου, είναι δε προσωπικά υπεύθυνος για κάθε απώλεια χρημάτων ή ανωμαλία στην οικονομική διαχείριση.
5. Σε περίπτωση απουσίας του Γραμματέα ή του Ταμία το Δ.Σ. ορίζει με απόφασή του σαν αναπληρωτή τους ένα από τα αναπληρωματικά μέλη.

Άρθρο 9ο : BIBΛIA ΠOY THPEI TO Δ.Σ.
Το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο να τηρεί τα παρακάτω βιβλία:
α. Μητρώου Μελών, που παρουσιάζει με αύξοντα αριθμό το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση, σχολή στην οποία είναι εγγεγραμμένος και αριθμό μητρώου ή επάγγελμα, αν δεν είναι εγγεγραμμένος φοιτητής του Πανεπιστημίου Κρήτης, ημερομηνία γέννησης, ημερομηνία εγγραφής και διαγραφής κάθε μέλους (τακτικού, επίτιμου ή ευεργέτη),
β. Πρακτικό Συνεδριάσεων του Δ.Σ. και της Γ.Σ.
γ. Πρωτόκολλο εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων,
δ. Εσόδων και εξόδων, στο οποίο καταχωρίζονται όλες οι εισπράξεις και πληρωμές του συλλόγου
ε. Περιουσίας του συλλόγου, στο οποίο καταχωρίζονται με κάθε λεπτομέρεια όλα τα στοιχεία της περιουσίας του συλλόγου.

Copyright © by ALUMNI - Faculty of Medicine - Univercity of Crete All Right Reserved.

Published on: 2006-02-22 (166891 reads)

[ Go Back ]| Homepage | Alumni Members | About Us | Contact |